ISSN   1004-0595

CN  62-1095/O4

高级检索

基于第一性原理的固体界面摩擦学性能高通量计算研究

何文豪 鲁志斌 范晓丽 周峰 刘维民

何文豪, 鲁志斌, 范晓丽, 周峰, 刘维民. 基于第一性原理的固体界面摩擦学性能高通量计算研究[J]. 摩擦学学报, 2022, 42(3): 493-500. doi: 10.16078/j.tribology.2021149
引用本文: 何文豪, 鲁志斌, 范晓丽, 周峰, 刘维民. 基于第一性原理的固体界面摩擦学性能高通量计算研究[J]. 摩擦学学报, 2022, 42(3): 493-500. doi: 10.16078/j.tribology.2021149
HE Wenhao, LU Zhibin, FAN Xiaoli, ZHOU Feng, LIU Weimin. High Throughput Computing Method Based on the First-Principles for the Solid Interface Tribological Properties[J]. TRIBOLOGY, 2022, 42(3): 493-500. doi: 10.16078/j.tribology.2021149
Citation: HE Wenhao, LU Zhibin, FAN Xiaoli, ZHOU Feng, LIU Weimin. High Throughput Computing Method Based on the First-Principles for the Solid Interface Tribological Properties[J]. TRIBOLOGY, 2022, 42(3): 493-500. doi: 10.16078/j.tribology.2021149

 

                 

              

                     

                 

                    

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

/

返回文章
返回