ISSN   1004-0595

CN  62-1224/O4

Advanced Search
Articles in press have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Considering the Lubrication Performance Analysis of Mechanical Seals under the Thermal Deformation of the Dynamic Ring
GUO Junde, WANG Xiaopeng, ZHOU Yuepeng, WANG Zhihong, DU Shan, CAO Yan, JIA Qian
DOI: 10.16078/j.tribology.2023256
Abstract FullText HTML
Friction Control Performance of Top-of-Rail Friction Modifiers under Different Application Conditions
WU Bingnan, LI Jiaxin, SONG Xinxin, SHI Lubing, ZHANG Shuyue, DING Haohao, WANG Wenjian, LIU Qiyue, Lewis Roger, ZHOU Zhongrong
DOI: 10.16078/j.tribology.2024041
Abstract FullText HTML
Rolling Wear and Damage Properties of Three Kinds of Pearlite Rail Welded Joints
XU Kunyu, WANG Yuan, LU Xin, DING Haohao, CUI Xiaolu, LIU Qiyue, WANG Wenjian
DOI: 10.16078/j.tribology.2023257
Abstract FullText HTML
Preparation of DDP-Functionalized UiO-66 Nanoparticles and Tribological Properties as Lubricating Oil Additives
LUO Haowen, LI Fanfan, WU Wei, LI Xuguang, QIAN Yong, ZHANG Mengchen, LIU Jianxi
DOI: 10.16078/j.tribology.2024075
Abstract FullText HTML
Simulation of Gear Meshing Temperature Field under Mixed Lubrication and Analysis of Parameter Influence Law
ZHANG Qianxi, XIAO Zhengming, ZHOU Chuan, TAN Hongming, WANG Hao
DOI: 10.16078/j.tribology.2023254
Abstract FullText HTML
Effects of Vibration and Shock on the Transient Performance of the Mechanical Seal
WANG Qingyang, WANG Zengli, WU Weifeng, YU Bo, ZHANG Ping
DOI: 10.16078/j.tribology.2023238
Abstract FullText HTML
Tribological Behavior of UHMWPE in Abrasive Environment
SUN Weihao, ZHOU Qin, ZHANG Kai, ZHOU Ziyi, QIN Kun, YUAN Tongxin
DOI: 10.16078/j.tribology.2023021
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Solution Treatment on Microstructure and Wear Resistance of Directed Energy Deposited Super Duplex Stainless Steel
LI Ke, LIN Yimin, WANG Fei, YI Jianglong, ZOU Xiaodong, Pan Linlin, NIU Ben
DOI: 10.16078/j.tribology.2023130
Abstract FullText HTML PDF
Tribological Behavior of Ag-Doped Mo-12Si-8.5B Alloy from 25 to 600 ℃
HU Huarong, YIN Guo, YANG Hongyu, GUO Yuanjun, YAN Jianhui, CHEN Fang
DOI: 10.16078/j.tribology.2023214
Abstract FullText HTML PDF
Finite Element Analysis of Fretting Wear between the Cortical Suspension Device and the Cortical Bone
CHEN Lihua, ZHANG Yadi, MENG Xianyuan, LI Haoqun
DOI: 10.16078/j.tribology.2023124
Abstract FullText HTML PDF
Experimental Study and Molecular Dynamics Simulation of Laser Coated FeCoCrNiMnx High Entropy Alloy Coating
WANG Zhiwen, LIU Xiubo, YANG Chaomin, ZHOU Haibin, ZHANG Shihong
DOI: 10.16078/j.tribology.2023180
Abstract FullText HTML PDF
Performance Analysis and Bi-Objective Optimization Study on Diffuser Self-pumping Hydrodynamic Mechanical Seal
WANG Linna, SUN Jianjun
DOI: 10.16078/j.tribology.2023079
Abstract FullText HTML PDF
Numerical Analysis of the Cavitation Effect of Asymmetric Micro-Texture in Sliding Friction Pair Surface
WANG Baomin, ZHAO Ruiping, HUANG Guilin, WANG Huixin, WU Zaixin
DOI: 10.16078/j.tribology.2023084
Abstract FullText HTML PDF
Tribological Properties of Anti-Wear Additive ZDDP in Poly α-Olefin Base Oil
PEI Xiaohu, LIU Xiaoling, CHEN Jiali, GUO Feng
DOI: 10.16078/j.tribology.2023135
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Compound Isothermal Quenching on Bainite Transformation and Wear Properties of GCr15Si1Mo Steel
WEI Chaofan, DU Sanming, FU Lihua, FU Bicong, ZHANG Yongzhen, GAO Yuan'an, HUA Lvdong, ZHENG Xiaomeng
DOI: 10.16078/j.tribology.2023123
Abstract FullText HTML PDF
Influence of Ionic Liquid as Additive on the Conductivity and Tribological Properties of Greases
LI Ziying, JING Zhaogang, GUO Feng, CHEN Shengru, GENG Shuai, LI Bing, ZHANG Li, WANG Xiaobo
DOI: 10.16078/j.tribology.2023088
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Serpentine Mineral on Tribological Properties of Titanium Alloy under Oil Lubrication
YIN Yanli, WANG Hongmei, YU Helong, SONG Zhanyong, ZHOU Xinyuan, JI Xiaochao, ZHANG Wei
DOI: 10.16078/j.tribology.2023017
Abstract FullText HTML PDF
Influence of Ultrasonic Surface Rolling on Impact-Shear Wear Behavior of Ni Base 690 Alloy
YIN Meigui, ZHANG Lei, YIN Haiyan
DOI: 10.16078/j.tribology.2023052
Abstract FullText HTML PDF
Cracking Failure of Gear Ring of TBM Base Bearing
WANG Xiaogang, WU Yuanke, DUAN Honglei, XU Shunhai, CHENG Yonglong, LIU Yulong, LIU Dehua, CHEN Wei
DOI: 10.16078/j.tribology.2023095
Abstract FullText HTML PDF
A Prediction Method of Surface Wear in Internal Combustion Engine Cylinder Liners Using Multi-Scale Combined Recurrent Neural Networks
ZHANG Yongfang, HOU Pihong, YANG Xinliang, CHENG Ruibo, KANG Jianxiong, XING Zhiguo, LÜ Yanjun
DOI: 10.16078/j.tribology.2024002
Abstract FullText HTML
The Effect of Pore Structure on the Self-Lubrication Performance of Porous Liquid Storage Materials
QIN Hongling, ZENG Yi, ZHANG Libao, CHEN Jiangxiong, ZHAO Xinze
DOI: 10.16078/j.tribology.2023264
Abstract FullText HTML
Structural Design and Performance Analysis of Flexible Pivot for Porous Tilting Pad Thrust Bearings
XIA Yongjie, GUO Hong, LI Ruizhen, SHI Minghui, CHEN Yan
DOI: 10.16078/j.tribology.2023269
Abstract FullText HTML
Investigation on the Lubrication Performance of Non-Uniformity Oil Film in an Annular Cylinder System
XU Haijun, ZHANG Lei, WANG Xiaocong, YANG Congnan
DOI: 10.16078/j.tribology.2023058
Abstract FullText HTML
Wear and Rolling Contact Fatigue Behavior of Pearlitic and Bainitic Rail Steels under Different Operating Parameters
HAN Zhenyu, WANG Yuan, DING Haohao, ZHANG Shuyue, WANG Wenjian, LIU Jiapeng, LIU Qiyue, ZHOU Zhongrong
DOI: 10.16078/j.tribology.2023258
Abstract FullText HTML
Composite Fretting Wear Characteristics of EA4T Axle Steel Under Radial and Tangential Loads
NIE Honglei, REN Yanping, LI Yongqi, HE Jifan, HUANG Gai, PENG Jinfang, ZHU Minhao
DOI: 10.16078/j.tribology.2023195
Abstract FullText HTML PDF
Development of the Properties and Application of Glycerol-Based Green Lubricant
LU Hang, HUA Jing, HU Meng, CHENG Guanggui, DING Jianning
DOI: 10.16078/j.tribology.2023217
Abstract FullText HTML
DLC Films in Boric Acid Media for Corrosion and Friction Behavior Studies
YU Bo, WU Youzhi, JIANG Chengyan, WANG Peng, ZHAO Xiaoyu, ZHANG Beibei, YAN Yunfeng, YUAN Hangkong, CHAI Liqiang
DOI: 10.16078/j.tribology.2023198
Abstract FullText HTML PDF
Anti-Friction and Wear Resistance of Ni-Based Soft and Hard Composite Coatings
LIU Xiyao, QIN Lejia, GUO Zengfei, WANG Ye, LU Zhiwei
DOI: 10.16078/j.tribology.2023236
Abstract FullText HTML
Effect of W-Based Compounds on the Tribological Properties of ZrB2-SiC Ceramic Composites
ZHANG Haixi, YU Yuan, GAO Zhongtang, LU Jiawei, LI Tongyang, WANG Lujie, QIAO Zhuhui, LIU Weimin
DOI: 10.16078/j.tribology.2023174
Abstract FullText HTML
Friction and Wear Mechanism of Silver-Coated Layer of Aviation Hydraulic Plunger Pump's Slipper
GUAN Bowen, GONG Shi, ZHANG Feng, SUN Tongming, LIU Xiaohong, ZUO Junhong, CAI Zhenbing
DOI: 10.16078/j.tribology.2023158
Abstract FullText HTML
Tribological Properties and Lubrication Mechanism of Lithium Greases Containing ZDDP Additives
YU Rui, LAI Bingbing, LIU Huanchen, ZHANG Li, WANG Xiaobo, LOU Wenjing, ZHANG Shengmao
DOI: 10.16078/j.tribology.2023169
Abstract FullText HTML
Processing, Mechanics and Wear Resistance Performance of Nitrile Rubber Sealing Material for Main Drive of Shield Machine
ZHANG Caixia, WANG Tingmei, CHEN Shoubing, ZHANG Xinrui, WANG Qihua
DOI: 10.16078/j.tribology.2023209
Abstract FullText HTML
Investigation on Enhancement of Lubrication Performance of Pentaerythritol Tetraoleate
LIU Yuhang, HUANG Yongbiao, ZHANG Renhui
DOI: 10.16078/j.tribology.2023127
Abstract FullText HTML
Bioinspired Ceramic Scaffold Reinforced Polytetrafluoroethylene Composite and Its Tribological Properties
WU Yuchi, LEI Lei, LIU Mintang, ZHAO Zhonghang, ZHENG Jing, ZHOU Zhongrong
DOI: 10.16078/j.tribology.2023215
Abstract FullText HTML
Effect of Current on Friction and Wear Properties of QBe2.0 Brush Wire
WANG Chenglin, ZHANG Yanyan, CHEN Pengfei, ZHOU Taotao, SONG Chenfei, DU Sanming, ZHANG Yongzhen
DOI: 10.16078/j.tribology.2023191
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of Friction Characteristics and Transmission Efficiency of Gear with Variable Hyperbolic Circular-Arc-Tooth-Trace under Mixed Lubrication
WEI Yongqiao, YANG Haijiang, GUO Rui, LIU Yongping, DONG Changbin
DOI: 10.16078/j.tribology.2023213
Abstract FullText HTML
Experimental Study of Surface Roughness on Improving the Tribological Performance of Sealing Pairs in Magnetorheological Damper
LI Shanshan, SUN Xingwei, QIAO Heting, ZHAO Wenzeng, LIU Yin, REN Xia
DOI: 10.16078/j.tribology.2023272
Abstract FullText HTML
Experimental Study on the Effect of DLC Coating Inslider-on-Disc Oil Film Lubrication
DU Shijie, GUO Feng, HUANG Tenglong, JING Zhaogang, ZHANG Shuling
DOI: 10.16078/j.tribology.2023150
Abstract FullText HTML
Preparation of Carbon Nanosheets Modified with Hydrophilic Molecules and the Corresponding Research on Influence Factors of Hydration Lubrication
LU Qi, WANG Yixin, WANG Yi, LIU Shujuan, YE Qian, ZHOU Feng
DOI: 10.16078/j.tribology.2023184
Abstract FullText HTML
Research Progress of Timber Tribology
YU Bo, YAN Qi, ZHAO Jingke, MA Xiaofeng, CAI Meirong, DUAN Yanjun, WU Gensheng, LUO Zhenyang
DOI: 10.16078/j.tribology.2023249
Abstract FullText HTML
Relationship Between Wear Debris Characteristics and Cytotoxicity for Nickel-Titanium Braided Stents
KONG Deyu, PENG Yeping, ZHUANG Rongrun, WANG Song, CAO Guangzhong
DOI: 10.16078/j.tribology.2023220
Abstract FullText HTML
The Effect of Temperature on the Friction and Wear Properties of PTFE/Kevlar Fabric Composites
LI Weibo, LIU Jian, ZHAO Ningbo, ZHENG Xiaomeng, DU Sanming, SHANGGUAN Bao, ZHANG Yongzhen
DOI: 10.16078/j.tribology.2023225
Abstract FullText HTML
Construction and Friction Behavior of High Strength and Low Friction Lipid Lubricated Hydrogel Materials
YAN Xiaodong, CHEN Kai, CHEN Qin, ZHANG Xinyue, FENG Haiyan, FENG Cunao, ZHAO Xiaoduo, ZHANG Dekun
DOI: 10.16078/j.tribology.2023193
Abstract FullText HTML
Behavior and Mechanism of Evolution on Friction-Induced Vibration of Phenolic Resin-Based Friction Material
HOU Xin, DU Junhua, WEI Peng, LI Jingyang, WU Zhibeng, LI Wei, CAO Hui, BAI Pengpeng, TIAN Yu
DOI: 10.16078/j.tribology.2023190
Abstract FullText HTML
Influence Rules of Ratio of Organic Acids on Performance of Titanium Complex Grease
LIU Ningbo, LI Yi, CHE Qinglun, HU Litian, ZHANG Jianjun, ZHANG Songwei
DOI: 10.16078/j.tribology.2023171
Abstract FullText HTML
Understanding the Role of N-Incorporation on the Structure and Properties of Si-DLC Film and the Tribological Mechanism
WEI Xubing, FENG Haiyan, YIN Pingmei, CHEN Zan, DING Jiaqing, LU Shiqi, DU Naizhou, LI Xiaowei, ZHANG Guangan
DOI: 10.16078/j.tribology.2023154
Abstract FullText HTML
Tribological Properties of Two Cellulose Nanofibers as Water-Based Lubricant Additives
ZHANG Yuyi, HU Wenjing, LI Jiusheng
DOI: 10.16078/j.tribology.2023108
Abstract FullText HTML
Effect of Abrasive Size on Tribological Properties of HNBR for Reciprocating Seal
GAN Hao, HE Xia, WANG Guorong, HU Gang, ZHANG Wenchao
DOI: 10.16078/j.tribology.2023102
Abstract FullText HTML
Impact Wear Behavior of Nicr-Cr3C2 Coatings with Different NiCr Contents at High Temperature
GENG Shaoyin, WANG Haoyu, HE Bin, CAO Xiaoying, WANG Wei, GONG Xiufang, CAI Zhenbing
DOI: 10.16078/j.tribology.2023155
Abstract FullText HTML
Tribological Properties and Lubrication Mechanisms of Rolling Ball Lubricated Surface
YE Jiawang, YU Aibing, QIN Tuo, WANG Jiawei, QI Shaochun, ZHAO Jiazhen, TANG Weidong
DOI: 10.16078/j.tribology.2023252
Abstract FullText HTML
Analysis and Evaluation of the Spreading Mechanism of Solid Lubricant under Low-Speed and Heavy-Load Graphite Inlay Lubrication
XU Xiang, ZHU Yunlong, LIU Biao, FENG Zekang, WANG Xinghua, ZHAO Xinze, XIAO Nengqi
DOI: 10.16078/j.tribology.2023142
Abstract FullText HTML
Rolling Friction, Wear Characteristics and Damage Behaviors of Si3N4 Ceramic Bearing Balls
WEI Wanxin, SU Yunfeng, FAN Hengzhong, SONG Junjie, ZHANG Yongsheng, HU Litian
DOI: 10.16078/j.tribology.2023083
Abstract FullText HTML
Effect of Thermally Aging on Frictional Properties of HMX-Based Polymer Bonded Explosives
LI Qingshan, DUAN Huijing, LI Guocheng, LIU Xinqi, YU Jiaxin, HE Hongtu, YIN Ying
DOI: 10.16078/j.tribology.2023268
Abstract FullText HTML
Film-Forming Characteristics of Assisted Water Lubrication with Small Quantity Oil
DUAN Wenbin, YU Tao, GUO Feng, JI Hao, ZHANG Xiaohan, HAN Suli
DOI: 10.16078/j.tribology.2023063
Abstract FullText HTML
Leakage Characteristics and Parameters Influence of an Axial Laminate Pumping-out Groove Dry Gas Seal
PAN Zhenwei, JIANG Jinbo, PENG Xudong, MENG Xiangkai, MA Yi, ZHAO Wenjing
DOI: 10.16078/j.tribology.2023157
Abstract FullText HTML
Progress and Prospect of Self-Lubrication of SiC Ceramics
ZHANG Wei
DOI: 10.16078/j.tribology.2023240
Abstract FullText HTML
Mechanism of Wettability Interface of Emulsion in Hydrodynamic Based on Dichromatic Fluorescence Method
LV Chunfeng, HAN Suli, LIU Yujian, GUO Feng, SHAO Jing, XUE Ziyu
DOI: 10.16078/j.tribology.2023203
Abstract FullText HTML
Effect of Cryogenic, Solution and Aging Combined Heat Treatment on Friction and Wear Properties of Vacuum Die-Cast Al Alloy
XU Fuhai, LIU Guanglei, DING Ran, LI Zhiqiang, TAO Cheng, GUO Shun, LIU Haixia, CHENG Xiaonong
DOI: 10.16078/j.tribology.2023212
Abstract FullText HTML
Preparation and Tribological Study of Novel Amide-Based Organic Friction Modifiers
HU Meng, MA Rui, ZHANG Enhui, ZHANG Shengmao, LI Weimin
DOI: 10.16078/j.tribology.2023176
Abstract FullText HTML
Tribological Properties of Carbon Nanotubes-Carbon Fiber Reinforced WS2/PAI Composite Coatings
ZHAO Dingyuan, LIU Sisi, LIAO Junhui, FU Bing, LIU Jingang
DOI: 10.16078/j.tribology.2023109
Abstract FullText HTML PDF
Tribological Behavior of 15# Aviation Hydraulic Oil
ZHAO Hui, SHAN Lei, CAO Hui, WEN Xiangli, WEI Peng, BAI Pengpeng, MENG Yonggang, TIAN Yu
DOI: 10.16078/j.tribology.2023210
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Rare Earth La on the Precipitation Characteristics of Carbides in 42CrMo Steel and the Mechanism of Enhanced Tribological Properties
JI Hongbin, WANG Jianmei, CHENG Xianhua, WANG Zhenyu, WANG Qiang
DOI: 10.16078/j.tribology.2023118
Abstract FullText HTML PDF
Three-Body Two-Way Fluid-Solid Coupling Model and End Face Mechanical Deformation Law of High Pressure Dry Gas Seal
WENG Wenhao, HU Hangling, JIANG Jinbo, PENG Xudong, LIN Zhimin, WANG Lintao, MENG Xiangkai
DOI: 10.16078/j.tribology.2023234
Abstract FullText HTML PDF
Fatigue Damage Evolution and Failure of G13Cr4Mo4Ni4V Bearing Steel under Heavy Load Rolling Contact
LIN Feihu, WANG Liqin, LI Zhen, WU Jiqiang, WEI Shuaishuai, SHU Kun, LIU Yongbao
DOI: 10.16078/j.tribology.2023104
Abstract FullText HTML PDF
Stick-Slip Vibration Behavior Analysis of Train Brake System Considering the Shape of Friction Blocks and Wheel-Rail Creep
WANG Zhiwei, MO Jiliang, WANG Kaiyun, ZHU Song, JIN Wenwei
DOI: 10.16078/j.tribology.2023133
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Interfacial Velocity or Temperature Slips on Finite Line Contact Thermal EHL in Simple Sliding Motion
ZHANG Mingyu, WANG Jing
DOI: 10.16078/j.tribology.2023110
Abstract FullText HTML
Molecular Simulation of Lubrication Behavior of Stearic Acid as an Organic Friction Modifier under Electric Field
LI Shanling, HUO Chuanteng, YI Xiaobin, SHI Junqin, FAN Xiaoli
DOI: 10.16078/j.tribology.2023163
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress in Bio-Based Thickeners for Lubricating Grease
LOU Gaobo, LIU Lina, FU Shenyuan, LI Liang, CHENG Xingguo
DOI: 10.16078/j.tribology.2023189
Abstract FullText HTML PDF
Enhanced Friction on PDMS Surfaces Textured with “Film-Terminated Ridges” under the Elastohydrodynamic Lubrication
XIAO Han, SUN Yongjian, WANG Tao, SHI Liping, LI Meng
DOI: 10.16078/j.tribology.2023173
Abstract FullText HTML PDF
Numerical Simulation of Oil Layer Decay onBearing Raceway under Centrifugal Force and Quantitative Lubricant Replenishment
GAO Junbin, YANG Ping, Li Xinming, GAO Zhiwei, GUO Feng, POLL Gerhard
DOI: 10.16078/j.tribology.2023119
Abstract FullText HTML PDF
Measurement and Analysis of Slips at Metal-to-Metal Frictional Contact Interfaces
LI Zhijie, QI Tonghui, BA Mingsen, QIN Wenjie, ZHAO Zhenlong
DOI: 10.16078/j.tribology.2023136
Abstract FullText HTML PDF
Vibration-Worn Characteristics of Winding Hoisting Wire Rope in Mine under the Environment of Mineral Dust
ZHANG Qing, GUO Yonggang, PENG Yuxing
DOI: 10.16078/j.tribology.2023186
Abstract FullText HTML PDF
Performance Degradation Mechanism of Polyurea Grease Under Static Thermal-Oxidative Aging Conditions
SHA Guangrong, LAI Bingbing, ZHAO Qilong, SUN Yiping, WANG Xiaobo, LOU Wenjing, LIU Xiaoling
DOI: 10.16078/j.tribology.2023092
Abstract FullText HTML PDF
Control of Oil Droplet Migration Behavior and Friction Reduction Effect of SAMs Film under Temperature Gradient
JI Xuecheng, LIU Changsong, WU Anqi, LI Xinming
DOI: 10.16078/j.tribology.2023093
Abstract FullText HTML PDF
Novel Curved Meshing Line Gear Tooth Contact and Wear Analysis
JIA Chao, LV Yuntao, HE Qingtuo
DOI: 10.16078/j.tribology.2023145
Abstract FullText HTML PDF
Numerical Analysis of Lubricating Efficiency Enhancement under Anti-Wetting Characteristics of Micro-Oil Supply
LI Wei, LI Shuyi, GUO Feng
DOI: 10.16078/j.tribology.2023183
Abstract FullText HTML PDF
More+
The Film Formation Law of Point Contact Sliding-Reciprocating Spin Motion Lubrication
BAI Zongyi, HAN Yiming, LI Xinming, LI Weimin, ZHANG Jianjun
2024, 44(6): 729-740. DOI: 10.16078/j.tribology.2023022
Abstract FullText HTML PDF
Microstructure and Tribological Properties of Laser Cladded Co-WC/Cu Composite Coatings on IN718
CHEN Guodong, LIU Xiubo, LIU Qingshuai, ZHOU An, ZHANG Shihong
2024, 44(6): 741-751. DOI: 10.16078/j.tribology.2023143
Abstract FullText HTML PDF
Preparation and Properties of Polysilazane/MoS2 High Temperature Self-Lubricating Coatings
LI Mouji, YANG Wufang, TANG Jie, MA Zhengfeng, WANG Rui, MA Shuanhong, YU Bo, ZHOU Feng
2024, 44(6): 752-762. DOI: 10.16078/j.tribology.2023067
Abstract FullText HTML PDF
Tribological Properties of Micro-Textured Si3N4 Ceramics under Fe3O4 Nanofluid Lubrication
LI Zhihao, GUO Xuhong, ZHANG Kedong, WANG Chengdong, LIU Tongshun
2024, 44(6): 763-774. DOI: 10.16078/j.tribology.2023072
Abstract FullText HTML PDF
Corrosion and Wear Behavior of Impregnated Graphite under Ceramic Pairing
SONG Wei, LI Kaimin, DING Xuexing, MA Rongrong, CHEN Haoxiang
2024, 44(6): 775-788. DOI: 10.16078/j.tribology.2023114
Abstract FullText HTML PDF
The Effect of Sand Particles Entering the Braking Interface of a High-Speed Train on the Friction and Wear Behavior of Friction Block
TANG Bin, XIANG Zaiyu, FAN Zhiyong, CHEN Wei, ZHANG Qixiang, WU Daogang, MO Jiliang
2024, 44(6): 789-799. DOI: 10.16078/j.tribology.2023082
Abstract FullText HTML PDF
Molecular Dynamics Simulation of Nanotribological Behavior of Pearlite
XIA Qiaosheng, HUA Dongpeng, SHI Yeran, ZHOU Qing, WANG Haifeng, DENG Xiangtao, WANG Zhaodong
2024, 44(6): 800-810. DOI: 10.16078/j.tribology.2023106
Abstract FullText HTML PDF
Friction Noise Characteristics of Resin-Based Composites
YAN Fengchen, FENG Weimin, SONG Hui, HU Xianguo
2024, 44(6): 811-821. DOI: 10.16078/j.tribology.2023129
Abstract FullText HTML PDF
A Study on the Difference of Stable Flight Posture of Chinese Men Ski Jumpers Based on CFD Simulation Technology
YU Jinglun, LIAO Zhangwen, WEI Shutao, ZHANG Shengnian
2024, 44(6): 822-830. DOI: 10.16078/j.tribology.2023096
Abstract FullText HTML PDF
Influence of Temperature Rise on Local Lubrication and Friction Characteristics of Wet Clutch
ZHAO Erhui, SHAO Bo, QIAO Miaojie, QUAN Long, WANG Chengwen
2024, 44(6): 831-841. DOI: 10.16078/j.tribology.2023049
Abstract FullText HTML PDF
Preparation of MoS2 Thin Films on Textured Surfaces of Titanium Alloy and Study of Fretting Tribological Performance
ZHAO Qiancheng, CAO Wenhui, SONG Junjie, HU Tianchang, JIA Xiaobin, HU Litian
2024, 44(6): 842-853. DOI: 10.16078/j.tribology.2023030
Abstract FullText HTML PDF
Research Progresses in the Physicochemical Property, Preparation, Modification, and Tribological Performance of Fluorinated Graphene
MA Limin, HE Jinshan, HOU Kaiming, WANG Jinqing, YANG Shengrong
2024, 44(6): 854-870. DOI: 10.16078/j.tribology.2023086
Abstract FullText HTML PDF
More+