ISSN   1004-0595

CN  62-1224/O4

Advanced Search
Articles in press have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Fatigue Damage Evolution and Failure of G13Cr4Mo4Ni4V Bearing Steel under Heavy Load Rolling Contact
LIN Feihu, WANG Liqin, LI Zhen, WU Jiqiang, WEI Shuaishuai, SHU Kun, LIU Yongbao
DOI: 10.16078/j.tribology.2023104
Abstract FullText HTML
Effect of Solution Treatment on Microstructure and Wear Resistance of Directed Energy Deposited Super Duplex Stainless Steel
LI Ke, LIN Yimin, WANG Fei, YI Jianglong, ZOU Xiaodong, Pan Linlin, NIU Ben
DOI: 10.16078/j.tribology.2023130
Abstract FullText HTML PDF
Stick-Slip Vibration Behavior Analysis of Train Brake System Considering the Shape of Friction Blocks and Wheel-Rail Creep
WANG Zhiwei, MO Jiliang, WANG Kaiyun, ZHU Song, JIN Wenwei
DOI: 10.16078/j.tribology.2023133
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Interfacial Velocity or Temperature Slips on Finite Line Contact Thermal EHL in Simple Sliding Motion
ZHANG Mingyu, WANG Jing
DOI: 10.16078/j.tribology.2023110
Abstract FullText HTML
Molecular Simulation of Lubrication Behavior of Stearic Acid as an Organic Friction Modifier under Electric Field
LI Shanling, HUO Chuanteng, YI Xiaobin, SHI Junqin, FAN Xiaoli
DOI: 10.16078/j.tribology.2023163
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress in Bio-Based Thickeners for Lubricating Grease
LOU Gaobo, LIU Lina, FU Shenyuan, LI Liang, CHENG Xingguo
DOI: 10.16078/j.tribology.2023189
Abstract FullText HTML PDF
Enhanced Friction on PDMS Surfaces Textured with “Film-Terminated Ridges” under the Elastohydrodynamic Lubrication
XIAO Han, SUN Yongjian, WANG Tao, SHI Liping, LI Meng
DOI: 10.16078/j.tribology.2023173
Abstract FullText HTML PDF
Microstructure and Tribological Properties of Laser Cladded Co-WC/Cu Composite Coatings on IN718
CHEN Guodong, LIU Xiubo, LIU Qingshuai, ZHOU An, ZHANG Shihong
DOI: 10.16078/j.tribology.2023143
Abstract FullText HTML PDF
Tribological Behavior of Ag-Doped Mo-12Si-8.5B Alloy from 25 to 600 ℃
HU Huarong, YIN Guo, YANG Hongyu, GUO Yuanjun, YAN Jianhui, CHEN Fang
DOI: 10.16078/j.tribology.2023214
Abstract FullText HTML PDF
Finite Element Analysis of Fretting Wear between the Cortical Suspension Device and the Cortical Bone
CHEN Lihua, ZHANG Yadi, MENG Xianyuan, LI Haoqun
DOI: 10.16078/j.tribology.2023124
Abstract FullText HTML PDF
Numerical Simulation of Oil Layer Decay onBearing Raceway under Centrifugal Force and Quantitative Lubricant Replenishment
GAO Junbin, YANG Ping, Li Xinming, GAO Zhiwei, GUO Feng, POLL Gerhard
DOI: 10.16078/j.tribology.2023119
Abstract FullText HTML PDF
Performance Analysis and Bi-Objective Optimization Study on Diffuser Self-pumping Hydrodynamic Mechanical Seal
WANG Linna, SUN Jianjun
DOI: 10.16078/j.tribology.2023079
Abstract FullText HTML PDF
Measurement and Analysis of Slips at Metal-to-Metal Frictional Contact Interfaces
LI Zhijie, QI Tonghui, BA Mingsen, QIN Wenjie, ZHAO Zhenlong
DOI: 10.16078/j.tribology.2023136
Abstract FullText HTML PDF
Influence of Temperature Rise on Local Lubrication and Friction Characteristics of Wet Clutch
ZHAO Erhui, SHAO Bo, QIAO Miaojie, QUAN Long, WANG Chengwen
DOI: 10.16078/j.tribology.2023049
Abstract FullText HTML PDF
Corrosion and Wear Behavior of Impregnated Graphite under Ceramic Pairing
SONG Wei, LI Kaimin, DING Xuexing, MA Rongrong, Chen Haoxiang
DOI: 10.16078/j.tribology.2023114
Abstract FullText HTML PDF
Vibration-Worn Characteristics of Winding Hoisting Wire Rope in Mine under the Environment of Mineral Dust
ZHANG Qing, GUO Yonggang, PENG Yuxing
DOI: 10.16078/j.tribology.2023186
Abstract FullText HTML PDF
Performance Degradation Mechanism of Polyurea Grease Under Static Thermal-Oxidative Aging Conditions
SHA Guangrong, LAI Bingbing, ZHAO Qilong, SUN Yiping, WANG Xiaobo, LOU Wenjing, LIU Xiaoling
DOI: 10.16078/j.tribology.2023092
Abstract FullText HTML PDF
Current Development of Solid Superlubricity at the Microscale
SUN Junhui, ZHANG Xin, ZHANG Jinlu, GE Puyu, CHENG Ziwen, PU Jibin, LU Zhibin, QIAN Linmao
DOI: 10.16078/j.tribology.2023011
Abstract FullText HTML PDF
Comparative Research on Lubricating Mechanism of Surfaces Grafted with Hydrophilic and Hydrophobic Polymer Brushes
SUN Jingdong, YANG Shuyan, WU Yang, ZHOU Feng, GUO Feng
DOI: 10.16078/j.tribology.2023024
Abstract FullText HTML PDF
Tribological Behavior of B4C&H-DLC Films in Hydrogen Peroxide Solution
ZHU Guojing, LI Wenbo, CAO Xueqian, SHANG Lunlin, KONG Linggang, ZHANG Guangan
DOI: 10.16078/j.tribology.2023073
Abstract FullText HTML PDF
Tribological Behavior of 304 Stainless Steel by Molecular Dynamics Simulation
ZHOU An, LIU Xiubo, WANG Quan, MENG Yuan, ZHANG Shihong
DOI: 10.16078/j.tribology.2023101
Abstract FullText HTML PDF
Analysis on High Temperature Fretting Wear Behaviour of 20Cr13 Stainless Steel
LI Bo, HUANG Jie, YANG Tao, CAO xinke, CAI Xiaojun, PENG Jinfang, ZHU Minhao
DOI: 10.16078/j.tribology.2023028
Abstract FullText HTML PDF
The Effect of Nano-CeO2 Additive on the Properties of Lithium Complex Grease
DU Zhicai, HE Qiang, ZHANG Lei, CHEN Yonggang, XU Zehua, LI Guotao
DOI: 10.16078/j.tribology.2023026
Abstract FullText HTML PDF
High Temperature Tribological Properties of Modified CF in MoS2 Composite Coating
GAO Yang, LIU Sisi, LIAO Junhui, ZHAO Dingyuan, LIU Jingang
DOI: 10.16078/j.tribology.2022258
Abstract FullText HTML PDF
Corrosion Inhibition and Tribological Behavior of S-N Functional Molecules as Multifunctional Additives
ZU Pengjiao, DONG Junyang, LI Yi, XIE Haijiao, ZHANG Songwei, LI Jun, HU Litian
DOI: 10.16078/j.tribology.2023018
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Excess Thickener Components on the Microstructure and Properties of Lithium Greases
XU Zhuang, CAI Haopeng, WANG Zhe, WANG Zhuoqun, WANG Xiaobo, JIA Qian
DOI: 10.16078/j.tribology.2023013
Abstract FullText HTML PDF
Friction and Wear Properties of Spark Plasma Sintered Cu-15Ni-8Sn/Graphite Self-Lubricating Composites
MA Wenlin, LIU Yichao, WANG Xiaochao, SU Bo
DOI: 10.16078/j.tribology.2023007
Abstract FullText HTML PDF
Microstructure and Tribological Properties of Copper-Based Rare Earth Luminescent Composites Prepared by SPS
CHEN Hui, KANG Jiajie, YU Helong, SONG Zhanyong, WANG Haidou
DOI: 10.16078/j.tribology.2023009
Abstract FullText HTML PDF
Control of Oil Droplet Migration Behavior and Friction Reduction Effect of SAMs Film under Temperature Gradient
JI Xuecheng, LIU Changsong, WU Anqi, LI Xinming
DOI: 10.16078/j.tribology.2023093
Abstract FullText HTML PDF
Experimental Study and Molecular Dynamics Simulation of Laser Coated FeCoCrNiMnx High Entropy Alloy Coating
WANG Zhiwen, LIU Xiubo, YANG Chaomin, ZHOU Haibin, ZHANG Shihong
DOI: 10.16078/j.tribology.2023180
Abstract FullText HTML PDF
Research Progresses in the Physicochemical Property, Preparation, Modification, and Tribological Performance of Fluorinated Graphene
MA Limin, HE Jinshan, HOU Kaiming, WANG Jinqing, YANG Shengrong
DOI: 10.16078/j.tribology.2023086
Abstract FullText HTML PDF
Molecular Dynamics Simulation of Nanotribological Behavior of Pearlite
XIA Qiaosheng, HUA Dongpeng, SHI Yeran, ZHOU Qing, WANG Haifeng, DENG Xiangtao, WANG Zhaodong
DOI: 10.16078/j.tribology.2023106
Abstract FullText HTML PDF
A Study on the Difference of Stable Flight Posture of Chinese Men Ski Jumpers Based on CFD Simulation Technology
YU Jinglun, LIAO Zhangwen, WEI Shutao, ZHANG Shengnian
DOI: 10.16078/j.tribology.2023096
Abstract FullText HTML PDF
Numerical Analysis of the Cavitation Effect of Asymmetric Micro-Texture in Sliding Friction Pair Surface
WANG Baomin, ZHAO Ruiping, HUANG Guilin, WANG Huixin, WU Zaixin
DOI: 10.16078/j.tribology.2023084
Abstract FullText HTML PDF
The effect of Sand Particles Entering the Braking Interface of a High-Speed Train on the Friction and Wear Behavior of Friction Block
TANG Bin, XIANG Zaiyu, FAN Zhiyong, CHEN Wei, ZHANG Qixiang, WU daogang, MO Jiliang
DOI: 10.16078/j.tribology.2023082
Abstract FullText HTML PDF
Influence of Ultrasonic Surface Rolling on Impact-Shear Wear Behavior of Ni Base 690 Alloy
YIN Meigui, ZHANG Lei, YIN Haiyan
DOI: 10.16078/j.tribology.2023052
Abstract FullText HTML PDF
Tribological Properties of Anti-wear Additive ZDDP in Poly α-Olefin Base Oil
PEI Xiaohu, LIU Xiaoling, CHEN Jiali, GUO Feng
DOI: 10.16078/j.tribology.2023135
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Compound Isothermal Quenching on Bainite Transformation and Wear Properties of GCr15Si1Mo Steel
WEI Chaofan, DU Sanming, FU Lihua, FU Bicong, ZHANG Yongzhen, GAO Yuan'an, HUA Lvdong, ZHENG Xiaomeng
DOI: 10.16078/j.tribology.2023123
Abstract FullText HTML PDF
Influence of Ionic Liquid as Additive on the Conductivity and Tribological Properties of Greases
LI Ziying, JING Zhaogang, GUO Feng, CHEN Shengru, GENG Shuai, LI Bing, ZHANG Li, WANG Xiaobo
DOI: 10.16078/j.tribology.2023088
Abstract FullText HTML PDF
Tribological Behavior of UHMWPE in Abrasive Environment
SUN Weihao, ZHOU Qin, ZHANG Kai, ZHOU Ziyi, QIN Kun, YUAN Tongxin
DOI: 10.16078/j.tribology.2023021
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Serpentine Mineral on Tribological Properties of Titanium Alloy under Oil Lubrication
YIN Yanli, WANG Hongmei, YU Helong, SONG Zhanyong, ZHOU Xinyuan, JI Xiaochao, ZHANG Wei
DOI: 10.16078/j.tribology.2023017
Abstract FullText HTML PDF
Preparation and Properties of Polysilazane/MoS2 High Temperature Self-Lubricating Coatings
LI Mouji, YANG Wufang, TANG Jie, MA Zhengfeng, WANG Rui, MA Shuanhong, YU Bo, ZHOU Feng
DOI: 10.16078/j.tribology.2023067
Abstract FullText HTML PDF
Preparation of MoS2 Thin Films on Textured Surfaces of Titanium Alloy and Study of Fretting Tribological Performance
ZHAO Qiancheng, CAO Wenhui, SONG Junjie, HU Tianchang, JIA Xiaobin, HU Litian
DOI: 10.16078/j.tribology.2023030
Abstract FullText HTML PDF
Molecular Dynamics Simulation of AlxCoCrFeNi High Entropy Alloy Coating at High Temperature
WU Can, SUN Huer, YANG Chaoyi
DOI: 10.16078/j.tribology.2023068
Abstract FullText HTML PDF
The Film Formation Law of Point Contact Sliding-Reciprocating Spin Motion Lubrication
BAI Zongyi, HAN Yiming, LI Xinming, LI Weimin, ZHANG Jianjun
DOI: 10.16078/j.tribology.2023022
Abstract FullText HTML PDF
Surface Failure and Repair Technology of Current-Carrying Sliding Friction Components
ZHANG Jiamei, JIA Lei, XING Zhiguo, LU Zhenlin
DOI: 10.16078/j.tribology.2023031
Abstract FullText HTML PDF
Comprehensive Performance of Diffused Self-Pumping Hydrodynamic Mechanical Seal
ZHENG Wei, SUN Jianjun, MA Chenbo
DOI: 10.16078/j.tribology.2023146
Abstract FullText HTML PDF
Investigation Tribological Properties of Al-Cr-Nb-Ti-Zr Eutectic Refractory High Entropy Alloy at High Temperature
HU Mingchuan, DU Yin, PEI Xuhui, WANG Hanming, WANG Haifeng
DOI: 10.16078/j.tribology.2023059
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Fiber Material on Tribological Properties of UHMWPE Water-Lubricated Bearing Composites
GUO Zhiwei, FENG Runqi, HE Yang, YUAN Chengqing
DOI: 10.16078/j.tribology.2023037
Abstract FullText HTML PDF
Study on Fretting Wear Behaviour of Plasma Nitriding Layer of 31CrMoV9 Steel
LONG Youhong, REN Yanping, HE Tian, LI Hongyang, PENG Jinfang, ZHU Minhao
DOI: 10.16078/j.tribology.2023152
Abstract FullText HTML PDF
Experimental Investigation on the Wear Characteristics of a Novel TBM Cutter Ring Material with High Hardness and High Toughness under Different Rock Conditions
JIANG Jinzhe, LIU Yue, LIU Chunming
DOI: 10.16078/j.tribology.2023029
Abstract FullText HTML PDF
Micro-Pitting: Research Progress and Prospects
ZHAO Jingxin, JIANG Cheng, LI Weimin, LIU Haichao, LI Xinming
DOI: 10.16078/j.tribology.2023060
Abstract FullText HTML PDF
Film Forming Mechanism of Thermoreversible Supramolecular Gel Lubricant for Elastohydrodynamic Lubrication
FAN Lin, WANG Yongqiang, CHEN Qiang, LIU Xiao, GUO Pingxia, YANG Shuyan, CAI Meirong, BAI Yanyan, ZHOU Feng
DOI: 10.16078/j.tribology.2023035
Abstract FullText HTML PDF
Visual Simulation and Experimental Study on Groove Structure of Inner Ring Surface for Bearing Lubrication Enhancement
YAN Bei, GUO Jindao, REN Qiaorui, YAN Ke
DOI: 10.16078/j.tribology.2022214
Abstract FullText HTML PDF
A System for Measuring Lubrication Film in Reciprocating Oscillating Bionic Artificial Joint
SONG Luping, YANG Shuyan, MA Shuanhong, GUO Feng
DOI: 10.16078/j.tribology.2023066
Abstract FullText HTML PDF
Novel Curved Meshing Line Gear Tooth Contact and Wear Analysis
JIA Chao, LV Yuntao, HE Qingtuo
DOI: 10.16078/j.tribology.2023145
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Rare Earth La on the Precipitation Characteristics of Carbides in 42CrMo Steel and the Mechanism of Enhanced Tribological Properties
JI Hongbin, WANG Jianmei, CHENG Xianhua, WANG Zhenyu, WANG Qiang
DOI: 10.16078/j.tribology.2023118
Abstract FullText HTML PDF
Numerical Analysis of Lubricating Efficiency Enhancement under Anti-Wetting Characteristics of Micro-Oil Supply
LI Wei, LI Shuyi, GUO Feng
DOI: 10.16078/j.tribology.2023183
Abstract FullText HTML PDF
More+
Damage Analysis at Surface Inclusion in Rolling Contact Fatigue of Bearing Steels
CHEN Jinhua, LI Shuxin, LU Siyuan, CAO Jun, JIN Yongsheng
2024, 44(3): 267-279. DOI: 10.16078/j.tribology.2023012
Abstract FullText HTML PDF
Preparation and Tribological Properties of In-Situ TiB/Attapulgite Mineral Dual-Phase Reinforced Ti Matrix Composites
SONG Zhanyong, WANG Hongmei, YU Helong, YIN Yanli, ZHOU Xinyuan, GUO Yongming
2024, 44(3): 280-291. DOI: 10.16078/j.tribology.2022252
Abstract FullText HTML PDF
Spontaneous Migration of Oil Drops Induced by Wedge-Pattern Functional Surfaces and Its Antifriction Effect
WANG Chunying, YI Wenjing, LIU Changsong, LI Xinming
2024, 44(3): 292-299. DOI: 10.16078/j.tribology.2022250
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Wettability Gradient on Tribological Behavior of Biomimetic Textured Surfaces
WANG Hujun, XIE Zhengcan, ZHAO Xiuyuan, TIAN Lulin, ZHENG Jing
2024, 44(3): 300-311. DOI: 10.16078/j.tribology.2023185
Abstract FullText HTML PDF
Tribological Properties of CoCrFeNiWx High-Entropy Alloys at Room Temperature and 900 ℃
WANG Shiwei, ZHOU Hui, XU Yingge, ZHANG Kaifeng, FENG Kai
2024, 44(3): 312-322. DOI: 10.16078/j.tribology.2023005
Abstract FullText HTML PDF
Thermal Elastohydrodynamic Lubrication and Efficiency of Grease Lubricated Spiral Bevel Gears
WANG Zhenbo, ZHENG Peng
2024, 44(3): 323-334. DOI: 10.16078/j.tribology.2022234
Abstract FullText HTML PDF
Anisotropic Friction of Epoxy-Bydrogel Based Surfaces with Soft-Hard Combination
XIONG Jian, WANG Yanbin, LYU Yang, JI Zhongying, ZHANG Xiaohui, WANG Xiaolong, LI Zhiqiang
2024, 44(3): 335-344. DOI: 10.16078/j.tribology.2023015
Abstract FullText HTML PDF
Microstructure and Wear Behavior of HVOF 410 Stainless Steel Coating
YUE Difan, LI Wensheng, ZHANG Ting, ZHAI Haimin, WANG Haipeng, ZHU Xiaoxia, LI Yaming, ZHANG Chunzhi
2024, 44(3): 345-357. DOI: 10.16078/j.tribology.2023002
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Ring Hardness on Friction and Wear Properties of Gold-Base Alloy Slip Rings
ZHANG Shumin, QU Qiang, LIU Lanying, XIAO Jie, XIANG Shaobo, LIU Xuepeng, LIU Jikui
2024, 44(3): 358-367. DOI: 10.16078/j.tribology.2022241
Abstract FullText HTML PDF
Tribological Behavior of VAlN-Ag Coating Prepared by Direct Current Combined with High Power Pulsed Magnetron Sputtering Over a Wide Temperature Range
ZHANG Yupeng, WANG Zhenyu, WANG Aiying, KE Peiling
2024, 44(3): 368-378. DOI: 10.16078/j.tribology.2022265
Abstract FullText HTML PDF
Research Progress on Antifriction and Anti-Wear Modification of Rubber
TANG Jie, ZHANG Lihui, ZHOU Chunyu, WU Yang, YU Bo, ZHOU Feng
2024, 44(3): 379-395. DOI: 10.16078/j.tribology.2023006
Abstract FullText HTML PDF
Research Status and Prospect of Self-Lubricating Fabric Composites and Their Applications in Self-Lubricating Spherical Plain Bearings
YANG Mingming, ZHANG Zhaozhu, YUAN Junya, JIANG Wei, LI Peilong, LIU Weimin
2024, 44(3): 396-420. DOI: 10.16078/j.tribology.2024050
Abstract FullText HTML PDF
Lubrication in Magnetically Confined Fusion Reactors
ZHANG Rui, ZHANG Hong, CHAI Liqiang, WANG Peng
2024, 44(3): 421-436. DOI: 10.16078/j.tribology.2023003
Abstract FullText HTML PDF
More+