ISSN   1004-0595

CN  62-1224/O4

Advanced Search

column
Film Forming Mechanism of Thermoreversible Supramolecular Gel Lubricant for Elastohydrodynamic Lubrication
FAN Lin, WANG Yongqiang, CHEN Qiang, LIU Xiao, GUO Pingxia, YANG Shuyan, CAI Meirong, BAI Yanyan, ZHOU Feng
2024, 44(5): 585-596. DOI: 10.16078/j.tribology.2023035
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Fiber Material on Tribological Properties of UHMWPE Water-Lubricated Bearing Composites
GUO Zhiwei, FENG Runqi, HE Yang, YUAN Chengqing
2024, 44(5): 597-608. DOI: 10.16078/j.tribology.2023037
Abstract FullText HTML PDF
Tribological Properties of Al-Cr-Nb-Ti-Zr Eutectic Refractory High Entropy Alloy at High Temperature
HU Mingchuan, DU Yin, PEI Xuhui, WANG Hanming, WANG Haifeng
2024, 44(5): 609-621. DOI: 10.16078/j.tribology.2023059
Abstract FullText HTML PDF
Experimental Investigation on the Wear Characteristics of a Novel TBM Cutter Ring Material with High Hardness and High Toughness under Different Rock Conditions
JIANG Jinzhe, LIU Yue, LIU Chunming
2024, 44(5): 622-632. DOI: 10.16078/j.tribology.2023029
Abstract FullText HTML PDF
Study on Fretting Wear Behaviour of Plasma Nitriding Layer of 31CrMoV9 Steel
LONG Youhong, REN Yanping, HE Tian, LI Hongyang, PENG Jinfang, ZHU Minhao
2024, 44(5): 633-643. DOI: 10.16078/j.tribology.2023152
Abstract FullText HTML PDF
A System for Measuring Lubrication Film in Reciprocating Oscillating Bionic Artificial Joint
SONG Luping, YANG Shuyan, MA Shuanhong, GUO Feng
2024, 44(5): 644-654. DOI: 10.16078/j.tribology.2023066
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Solution Treatment on Wear Resistance of a New Type of Austenitic High Manganese Low Temperature Steel
SUN Shibin, CHEN Wencong, WANG Dongsheng, CHEN Xiaoqiu, SONG Jiaqi, WANG Haifeng, CHANG Xueting
2024, 44(5): 655-665. DOI: 10.16078/j.tribology.2023032
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Current on Friction Performance of Flexible Ring under Atmospheric and Vacuum Environments
WANG Binghui, SONG Chenfei, QIAN Zhiyuan, PANG Xianjuan, SONG Pengfei, ZHANG Yongzhen
2024, 44(5): 666-676. DOI: 10.16078/j.tribology.2023140
Abstract FullText HTML PDF
Visual Simulation and Experimental Study on Groove Structure of Inner Ring Surface for Bearing Lubrication Enhancement
YAN Bei, GUO Jindao, REN Qiaorui, YAN Ke
2024, 44(5): 677-685. DOI: 10.16078/j.tribology.2022214
Abstract FullText HTML PDF
Comprehensive Performance of Diffused Self-Pumping Hydrodynamic Mechanical Seal
ZHENG Wei, SUN Jianjun, MA Chenbo
2024, 44(5): 686-695. DOI: 10.16078/j.tribology.2023146
Abstract FullText HTML PDF
Surface Failure and Repair Technology of Current-Carrying Sliding Friction Components
ZHANG Jiamei, JIA Lei, XING Zhiguo, LU Zhenlin
2024, 44(5): 696-714. DOI: 10.16078/j.tribology.2023031
Abstract FullText HTML PDF
Micro-Pitting: Research Progress and Prospects
ZHAO Jingxin, JIANG Cheng, LI Weimin, LIU Haichao, LI Xinming
2024, 44(5): 715-728. DOI: 10.16078/j.tribology.2023060
Abstract FullText HTML PDF